Sikkerhetshåndbok

7. Arbeidsreglement

7.1 Fremmøte

Som ansatt i Kynningsrud Nordic Crane skal du møte i tide og være forberedt ved arbeidstidens start. Utenom fastsatte hvilepauser skal man ikke forlate arbeidsplassen uten tillatelse.

Du må følge oppdragsgiverens arbeidstid når det er nødvendig.

ÆRLIGHET
Er du forhindret fra å møte på jobb, så skal du snarest mulig melde fra til nærmeste leder. Fravær skal rapporteres skriftlig med skjema «Egenerklæring om fravær».

LOJALITET
Du skal være upåvirket av rusmidler, og ellers være i stand til å utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

ENTUSIASME
Firmaets arbeidstøy og personlig verneutstyr skal benyttes som beskrevet i kap. 13.

Maskinrapport skal fylles ut og leveres inn etter endt oppdrag, og senest innen mandag morgen hver uke.

Timeliste sendes inn ukentlig, senest innen mandag morgen hver uke.

Som ansatt er man bedriftens ansikt utad og vi forventer at man opptrer i tråd med KYG visjon og verdier.

7.2 Maskiner/Utstyr

Instruksjonsboken er den overordnede prosedyre når det gjelder bruk av maskin og utstyr.

Du skal ha opplæring i de maskinene og det utstyret som skal benyttes.

Arbeidet er ikke fullført før verktøy og utstyr er rengjort og lagt på plass.

Skjøteledninger, sveisekabler og luftslanger skal kveiles inn og henges opp når arbeidet er fullført.

Løfteredskap som taljer, stropper, jekker og lignende skal alltid tas ned når arbeidet er utført og lagres på et egnet sted.

All last og redskap skal surres og sikres forsvarlig under transport. Løfteutstyr skal visuelt kontrolleres før bruk for mulige defekter.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom» ref. Veitrafikkloven § 3.

 

7.3 Generell adferd

Ansatte som er kjent med sikkerhetsregler og daglige gjøremål, har medansvar for andres sikkerhet.

Passende verktøy og sikkerhetsutstyr skal være i orden og tilgjengelig før arbeidet begynner.

Gå aldri under hengende last. Advar andre som beveger seg i nærheten av faresonen.

Kranfører skal kun rette seg etter signal fra oppnevnt signalmann. Stoppsignal fra andre personer skal også adlydes.

Mobiltelefon skal ikke benyttes når det utføres løfteoperasjon. Bruk av mobiltelefon/nettbrett ellers i arbeidstiden skal være begrenset til kun nødvendig bruk.

I Nordic Crane Kynningsrud sine lokaler, kjøretøy og maskiner er det røykeforbud. Følg oppdragsgivers anmodning, røyking kun tillat på anviste steder.

Rømningsveier skal holdes åpne. Det skal alltid være fri vei til alarm, brann- og sikkerhetsutstyr.

Pass på å holde/oppbevare brennbart materiale i god avstand fra brannfarlige kilder.

Reparasjon eller justeringer på sikkerhetsutstyr skal kun utføres etter godkjenning fra leverandør, eventuelt verksted/fagperson.

Lojalitetsplikt innebærer at du skal ivareta arbeidsgiverens interesser, og ikke opptre slik at bedriftens omdømme eller forretningsdrift blir skadet. Vi skal ha respekt og være til å stole på i forhold til våre kollegaer, kunder og samarbeidspartnere.

Deling av informasjon, ytringer eller bilder på sosiale medier fra arbeidsoppdrag/kunder og kollegaer er ikke tillat uten at det er godkjent fra de det gjelder.

Kynningsrud Nordic Crane sin rusmiddel – og spilleaktivitetspolitikk skal følges.

Maskinførere som mister retten til å kjøre bil får ulønnet permisjon til de får tilbake sertifikatet. Dersom de har mistet førerretten pga å ha kjørt i ruspåvirket tilstand så fører det direkte til  oppsigelse fra arbeidsgiver.


Ruspolitikk

7.4 Kjemikalier

Kjemikalier skal registreres og risiko vurderes i kjemikalieregisteret.

For å forebygge helse- og miljøskader som kan oppstå ved håndtering av kjemikaler, skal det finnes sikkerhetsdatablad tilgjengelig hvor produktet brukes.

Les sikkerhetsdatabladet nøye før du starter arbeidet, ved en eventuell ulykke tas dette med til legen.

Kjemikalier skal oppbevares på egnet oppbevaringsplass.

Arbeid aldri med ukjente kjemikalier! Det kan gi deg helseskader du aldri kan bli kvitt!

Avfallshåndtering skal skje etter krav til det enkelte produkt, rutiner på den enkelte arbeidsplass og på en forsvarlig måte.

Farepiktogram

 

7.5 Orden

Du skal følge anvisningene fra leder og behandle inventar, utstyr og maskiner med forsiktighet.

Sørg for å ha en ryddig arbeidsplass. Hold maskinen ren og ryddig. Utstyr skal oppbevares på faste plasser.

Vern om ytre miljø ved å minimer utslipp, sorter avfall og sett deg inn i miljøkrav hos våre kunder.

Oljesøl skal øyeblikkelig ryddes opp i. Filler med oljesøl kan være brannfarlig og behandles deretter. Ved bruk av absorbent skal det behandles som spesialavfall. Oljesøl skal meldes leder umiddelbart, og skal registreres som RUH.

 

7.6 Forholdet til kunder og leverandører

Det forventes at man opptrer høflig og korrekt overfor bedriftens kunder og leverandører.

Man må ikke betinge seg økonomiske fordeler fra personer som man på bedriftens vegne kommer i kontakt med.

Våre ansatte er bedriftens ansikt utad og våre viktigste personer som er med på å vise at Kynningsrud Nordic Crane kan stå inne for vår visjon og våre verdier.

6 6 forhold til kund-levr

7.7 Brudd på sikkerhetsregler/rutiner

Dersom en person opptrer uaktsomt eller ved brudd på sikkerhetsregler/rutiner som er fastsatt internt, ved kundekrav eller ved lov/forskrifter, er følgende reaksjonsmønster hovedregel:

  1. Forseelse - Møte muntlig advarsel / korrigerende samtale

  2. Forseelse - Møte skriftlig advarsel

  3. Forseelse - Avskjedigelse/oppsigelse


Alvorlige brudd medfører til direkte skriftlig advarsel (evt. muntlig advarsel). Brudd rapporteres til daglig leder og HMS-leder.

Advarselen har en virkning på to år fra den blir gitt.

Grov uaktsomhet/pliktbrudd kan medføre til direkte oppsigelse eller avskjedigelse. Den ansatte kan bli bortvist fra arbeidsplassen dersom vedkommende gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Eksempler på grove pliktbrudd:

  • Begå graverende eller gjentatte forseelser som kan medføre fare for eller skade på liv og helse, eller fare for ødeleggelse eller beskadigelse av materialer, maskiner og utstyr m.m.

  • Sette kranens sikkerhetssystem ut av funksjon med mindre det er påkrevd i henhold til instruksjonsbok i forbindelse med rigging/nedrigging.

  • Bevisst utføre løfteoperasjon med overlast i henhold til maskinens løftetabeller.

  • Møte beruset til arbeid, være beruset innenfor arbeidsområdet eller innta berusende midler på arbeidstedet.


Gjentatte ganger, og til tross for advarsel unnlater å møte frem til arbeidet i rett tid eller forlater arbeidsplassen uten tillatelse før arbeidstidens slutt.