Sikkerhetshåndbok

5. Sikkerhetsdokumentasjon

Kynningsrud Nordic Crane har et internkontrollsystem som skal sikre at vi jobber etter de lover og krav som er gjeldende for vår virksomhet, samt minimere risiko i vårt arbeid.

5.1 Innretningsspesifikk opplæring

Leder skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring (praktisk og teoretisk) på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har stått for opplæringen, og hvem som har fått opplæring.


5.2 Risikovurdering

Skal alltid gjennomføres før enhver oppstilling av maskin, og dokumenteres på kjøreseddel.
Det skal gjøres en vurdering av risiko i alt som utføres.


5.3 Sikker jobb analyse (SJA)

Skal utarbeides i de tilfeller hvor arbeidet ikke omfattes av rutinemessige arbeidsoperasjoner.

SJA skal alltid utføres ved samløft, montering/demontering fra høyden, arbeid med spunt og bruk av personkurv.

Brukes ellers etter egen vurdering, krav fra ledere eller kunder.


5.4 Tool Box-møte

Brukes som en siste gjennomgang eller behov for endringer underveis for kranfører(e) og andre involverte i en løfteoperasjon.


5.5 Rapport uønsket hendelse

Alle ulykker, skader, uønskede hendelser, farlige forhold, avvik og forbedringsforslag skal rapporteres.

Om du mener arbeidet ikke kan fortsette uten fare for liv og helse skal du stanse arbeidet og varsle din leder som videre vurderer situasjonen i samarbeid med deg.

Rapportering gjennomføres fortrinnsvis gjennom Simpli App, eller ved RUH – lapp.

Lever RUH rapport så raskt som mulig. Rapporten behandles videre i avvikssystemet. HMS-leder tildeler ansvarlig for tiltak og videre saksbehandling.

Ved å rapportere tilløp til skade og farefulle situasjoner, kan man hjelpe bedriften og kollegaer til å forebygge ulykker.

Uhell som berøres av vegtrafikkloven:

Ved uhell som berøres av vegtrafikkloven skal også skademeldingsskjema fra forsikringsselskap fylles ut og leveres nærmeste leder.

Annens eiendom:

Ved uhell som medfører tap/skade på last eller annen manns eiendom, skal det også fylles ut skademeldingsskjema og leveres nærmeste leder.


5.6 Maskinrapport

Maskinrapport skal innleveres ukentlig. Maskinrapporten er vårt verktøy for å dokumentere maskinførers kontroll av tekniske innretninger, sikkerhetssystem og vedlikehold, samt melde inn feil og mangler.

Ved all kontroll av utstyr, skal bruksanvisningen for utstyret være retningsgivende for service og vedlikehold.

Se også Prosedyre – beskrivelse for bruk av maskinrapport, og rutine for innlevering av maskinrapport. Ref. Simply Manage.