Sikkerhetshåndbok

10. Arbeidsprosedyrer – Mobilkran

10.1 Løfteteknikk

Kran skal kun opereres av kvalifisert personell.

Kranfører skal forvisse seg om at utstyret er i brukssikker/sertifisert tilstand. Kranfører skal også foreta prøvebevegelser for å kontrollere at endebrytere fungerer. (Førbrukskontroll)

Det må være tilstrekkelig lys til at kranfører eller signalmann kan se lasten. Det skal alltid være visuell og/eller fortrinnsvis toveis åpen radiokommunikasjon mellom kranfører og signalmann.

Kranfører skal ikke ha andre gjøremål som kan avlede hans oppmerksomhet mens han utfører kranoperasjoner.

Mobiltelefon skal ikke benyttes når det utføres løfteoperasjon.

Kranfører skal ikke starte bevegelse før signal er gitt eller hele lasten er innen synsvidde.

Styretau skal brukes for styring av lange, tunge eller vanskelige hiv.

Kranfører skal ikke forlate førerplassen dersom det er last i kroken.

Kranfører har ansvar for at alle kranoperasjoner blir utført på en forsvarlig måte. Dersom det er tvil, skal kranfører kunne avstå fra å løfte inntil sikre forhold er gjenopprettet.

Der kraner kommer inn i andre kraners arbeidsradius må det iverksettes tiltak mot fare for kollisjon. Tiltak som sektorbegrensning, kommunikasjon mellom kraner, kjøreplaner o.l. skal vurderes. Dokumenter tiltak og ansvar i en SJA.

Luftfartshinder: ved bomhøyde over 15 meter i grisgrendte strøk eller over 30 meter i tettbebygde/nærings-strøk, så kan det være at det er krav til lys i bommen. Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

Det er generelt forbudt å forflytte mobilkran når kranbom ikke er i transportstilling.

  • Dersom det i enkelte/spesielle tilfeller må gjennomføres, skal denne forflytningen være lovlig iht. kranens instruksjonsbok, være kontrollert og vurdert sikker.

  • Krok skal være festet til undervogn.

  • Forflytningen skal være dokumentert med sikker jobb analyse (SJA). Viktige momenter i denne forbindelse er bl.a. utkjørte støttebein, låst sving, plant underlag, kort strekning, kraftlinjer og andre aktuelle risikoforhold.


10.2 Løfteprosedyre

Oppstilling
Underlagsputer for støttebein skal alltid benyttes. Dersom det benyttes stålputer mot stålputer skal det alltid være et lag med fiber-materiale i mellom.

Underlagsputer skal være minimum være 75 x 75 cm.

Underlaget for støttebeinsputene skal være sikret mot utglidning.

Kranens støttebeinsputer må stå så rett som mulig.

Kranen skal rettes opp i vannrett stilling i begge retninger. For beltekraner uten støttebein må underlaget ikke ha større helningsvinkel en det som er tillat i lastmomentbryteren (LMB).

Støttebeinene skal, der det er mulig, kjøres fra undervognen.

Overvogn skal aldri svinges før støttebeinene er på plass. Unntak: Når programmet tillater det.

Sjekk at det er trykk på alle støttebein, og at alle hjul er ifra bakken.

Det skal lages en sikker jobb analyse (SJA) når:

  • Andre maskiner (f.eks. tårnkran) er i kranens arbeidsområde/-radius.

  • Motvekt fysisk kan treffe annen maskin/personell.


Sjekkpunkter før løfting
Kontroller at sikkerhetsutstyret fungerer som det skal og er riktig innstilt.

Kontroller at løftet er innenfor kranens lovlige løftekapasitet.

Riktig løfteutstyr til de aktuelle løftene. Skal man gjøre et løft hvor løfteutstyret kan få kuttskader eller der det er skarpe kanter,
er hovedregelen at man bruker kjetting.

Må man bruke fiberstropp, skal det ved minste risiko for kuttskader benyttes standard mellomlegg (40x30 eller 20x30).

Finnes løfteører skal de benyttes, såfremt ikke visuell kontroll avdekker mangler/skader på løfteørene.

Kontroller at det som skal løftes er forsvarlig og lovlig anhuket.

Ved blindløft har anhukeren ansvaret for løfteredskap og anhuking. Det skal være en person med kompetanse som skal stå i direkte kontakt med Maskinfører og rettlede han. Det må opprettes en dialog mellom kranfører og anhuker før løfteoperasjon.

Signaler, tegn og eventuelle radioprosedyrer må avklares, slik at det ikke oppstår misforståelser og redusert sikkerhet. Bruk SJA/toolbox for dokumentasjon.

Kraner må ikke brukes i vindhastigheter utover det forsvarlige. Følg kranens instruksjonsbok.

Er det tvil om/ved løfteoppdraget, skal oppdraget stanses og nærmeste leder kontaktes.

Sjekkpunkter under løfteoperasjonen
Tydelig kommunikasjon mellom kranfører og signalmann.

Ikke foreta løfteoperasjoner over personell.

Se etter om kranen fortsatt står i vater og at underlaget ikke gir etter på noen måte.

Sjekkpunkter etter løfteoperasjonen
Etterbrukskontroll; Kontroller om løfteutstyret og kran fortsatt er i forskriftmessig stand.

Kjøring på vei
Sørg for at kranen er sikret for transport på vei, er utstyrt etter forholdene og at man har eventuelle gyldige dispensasjoner dersom det er nødvendig.

Farefulle momenter:
Ustabilitet. Ha fokus på underlaget. (Bæreevne/jevnhet)

Høy-/lavspentledninger i luft og i bakken. Husk minimum 30 m til høyspent.

Husk at plastputer er glatte mot snø. Bruk helst sand eller grus under.

Veiskuldre som ikke tåler belastningen av større kjøretøy.

Personer under hengende last.

Henvisninger:
Kranens instruksjonsbok.

Kvalitetskontroll:
Løfteinnretninger skal være sertifisert og merket med SWL eller WLL.

Daglig kontroll (maskinrapport) av løfteinnretning.

10.3 Spesifikk virksomhet

Spesifikk virksomhet omhandler prosesser som går ut over normale løfteoperasjoner med tanke på bruk av utstyr, dokumentasjon, risikohåndtering osv.

Arbeid med spunt
Koordinator/arbeidsleder skal sørge for at kranfører får god opplæring og forståelse for risikomomentene ved spuntarbeid.

Spuntarbeid med mobilkran som har teleskopisk bom krever god forståelse for hvilken bomkombinasjon som skal velges og hvilke krefter maskinen blir utsatt for.

Prosedyre og sjekkliste tilhørende denne skal sendes med kranfører av koordinator/arbeidsleder, og kranfører skal sørge for at dette blir fulgt og utfylt før arbeidets start. SJA skal også fylles ut i tillegg til sjekklista.

For kran med teleskopisk bom skal kranens tillatte løftekapasitet på aktuell arbeidsradius reduseres med minimum 30 %.

Bruk hørselsvern inne i krana når vibro er i gang.

Saksesplinter skal brukes i alle bolter som er utsatt for rystelser.

Sjekk av oppstopp bryter før løfting, og i løpet av dagen.Grabbing og mudring med mobilkran
Sørg for at kranfører innehar opplæring/erfaring i bruk av aktuelt arbeidsutstyr.

Prosedyre for grabbing/mudring skal sendes med kranfører ut på oppdrag.

Brukerveiledning for grabb og løfteredskap skal være tilgjengelig i krana under oppdraget.

Personløft med mobilkran og personkurv.
Ved bruk av personkurv må følgende punkter oppfylles:

Gyldig dispensasjon for personløft og tilhørende prosedyre, risikovurdering og sikkerhetsdokumentasjon skal følge med og fylles ut i forkant av oppstart. Disse dokumentene skal være tilgjengelig i alle maskinpermer og i bedriftens kvalitetssikring – system.

Kran med personkurv skal kun benyttes på steder der annet godkjent utstyr ikke kan brukes. Dokumenteres av kunde.

Personkurv skal være beregnet for personløft og være sakkyndig kontrollert innenfor 12 mnd. Sertifikat skal være tilgjengelig.

Kran skal være kontrollert innenfor 12 mnd.

Kranens tilatte løftekapasitet på aktuell løfteradius skal reduseres med 50%.

Kranfører skal ha gyldig kranførerbevis og dokumentert opplæring på utstyret.

Alle i kurven skal sikres mot fall ved å bruke fallsele. Ved løfting over vann skal alle i kurven bruke flytevest.

Det er forbudt å øke arbeidshøyden ved hjelp av stige, kasse eller lignende plassert i kurven.

Kranen skal ikke benyttes for løfting av gods med ledig vinsj, samtidig som personer befinner seg i kurven.

Det skal alltid være visuell og/eller fortrinnsvis toveis åpen radiokommunikasjon mellom kranfører og personalet i kurven.

Personkurv skal ikke benyttes ved strømførende ledningsnett som står under spenning.

Ved elektrisk sveising fra personkurv, må man påse at strømgjennomgang ikke forekommer i kurv, heisetau eller kran forøvrig.

Kranen skal ikke forlates mens det er personer i kurven.

Motor skal være i gang når det er personer i kurven.

Mobiltelefon skal ikke brukes under løfteoperasjonen. Man bør allikevel utveksle mobilnummer i SJA for ekstra kommunikasjon i en evakueringssituasjon hvis det blir en full stopp i løfteoperasjonen.

  • Lastebilkran skal ikke brukes med personkurv, kun der vi har kranbiler med typegodkjent utstyr.